ลำนำจันทร์ฉาย 2021 River Where the Moon Rises 2021

ลำนำจันทร์ฉาย 2021 River Where the Moon Rises 2021

เรื่องย่อ : ลำนำจันทร์ฉาย 2021 River Where the Moon Rises 2021
ในช่วงเวลาแห่งความเกลียดชังและความสิ้นหวัง คำพูดกลายเป็นดั่งดาบที่ทำร้ายซึ่งกันและกัน ในท้ายที่สุด ดาบเหล่านั้นก็จะหันคมไปทำร้ายผู้ทิ่มแทงเอง ในโลกแห่งความจริงอันโหดร้าย เรื่องราวของแผ่นดินอันยิ่งใหญ่โคกูรยอ และเจ้าหญิงพยองกัง ธิดาองค์โตแห่งกษัตริย์องค์ที่ 25 พระเจ้าพยองวอน เจ้าหญิงพยองกังเกิดในสายเลือดของราชวงศ์ แต่กลับเติบโตมาเยี่ยงสามัญชน แม้ว่าจะมีศัตรูมากมายที่หมายจะเอาชีวิต เจ้าหญิงพยองกังก็ไม่เคยยอมให้เกิดขึ้นได้ง่าย ๆ ท่ามกลางความวุ่นวายและสงครามทางการเมืองต่าง ๆ เธอก็ยังยืนหยัดปกป้องบุคคลผู้เป็นที่รักและบ้านเกิดเมืองนอนของตน

 

 

 River Where the Moon Rises 2021
In times of hatred and despair Words become like swords that hurt each other. In the end, those swords will turn sharp and hurt the piercer itself. in the harsh real world The story of the great land Goguryeo and Princess Pyeonggang The eldest daughter of the 25th King, King Pyeongwon. Princess Pyeonggang was born into the blood of the royal family. but grew up like a commoner, even thoughMany enemies who want to kill Princess Pyeonggang never let this happen easily. In the midst of political turmoil and war, she stood up to protect her loved ones and her homeland.

 

 

달이 뜨는 강 2021
미움과 절망의 시대에 말은 서로를 아프게 하는 검과 같다. 결국 그 칼날이 날카로워져 피어스 자신을 다치게 할 것이다. 가혹한 현실 세계에서 대국 고구려와 평강공주의 이야기 25대 임금인 평원왕의 장녀. 평강공주는 왕실의 혈통으로 태어났다. 평강공주를 죽이고자 하는 많은 적들이 이를 쉽게 허락하지 않음에도 불구하고 서민처럼 자랐다. 정치적 혼란과 전쟁 속에서도 그녀는 사랑하는 사람들과 조국을 지키기 위해 일어섰습니다.