ทะเลสงัด THE SILENT SEA 2021

ทะเลสงัด THE SILENT SEA 2021

เรื่องย่อ : The Sea of Silence ทะเลสงัด

กล่าวถึงโลกในอนาคตที่กลายเป็นทะเลทราย เป็นยุคที่ขาดแคลนน้ำและอาหาร เพื่อความอยู่รอดทีมพิเศษจึงได้รับคำสั่งให้ไปเก็บตัวอย่าง ลึกลับ ที่ฐานวิจัยที่ถูกทิ้งร้างบนดวงจันทร์ โดยหากนักแสดงตอบรับแสดงในผลงานชิ้นนี้ เขาจะรับบทเป็น ยุนแจ ทหารและหัวหน้าของทีมอวกาศนี้ เขาจะนำสมาชิกในทีมโชว์ทักษะการทำงานที่ยอดเยี่ยมและเสน่ห์ที่ดึงดูดใจ

The Sea of Silence

Talks about a future world that has become a desert. It was an era where there was a shortage of water and food. To survive, a special team is ordered to collect mysterious specimens at an abandoned research base on the moon. If the actor accepts to act in this work He will be playing Yoon Jae, a soldier and leader of this space team. He will lead the team members to show off their excellent work skills and attractive charm.

침묵의 바다

사막이 된 미래의 세계에 대해 이야기합니다. 물과 식량이 부족한 시대였습니다. 생존을 위해 달의 버려진 연구 기지에서 신비한 표본을 수집하라는 특수 팀이 명령됩니다. 배우가 이 작품에 출연을 수락한다면 그는 이 우주팀의 군인이자 리더인 윤재 역을 맡는다. 뛰어난 업무능력과 매력적인 매력을 뽐낼 수 있도록 팀원들을 이끌 것이다.