สตาร์ทอัพ Start-Up 2020

สตาร์ทอัพ Start-Up 2020

เรื่องย่อ :สตาร์ทอัพ Start-Up
นักธุรกิจรุ่นใหม่พยายามทำความฝันเสมือนให้กลายเป็นความจริง พวกเขาต้องต่อสู้เพื่อความสำเร็จแลความรักในโลกธุรกิจไฮเทคสุด โหดของเกาหลีใต้

 

Start-Up
Young entrepreneurs are trying to turn their virtual dreams into reality. They must fight for success and love in the world of high-tech business. South Korea's brutal

 

시작
젊은 기업가들은 가상의 꿈을 현실로 만들기 위해 노력하고 있습니다. 그들은 하이테크 비즈니스의 세계에서 성공과 사랑을 위해 싸워야 합니다. 한국의 잔인한