ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูต SHAMAN KING 2021

ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูต SHAMAN KING 2021

เรื่องย่อ : ชาแมนคิง ราชันย์แห่งภูต SHAMAN KING 2021
การแข่งขัน ชาแมนไฟท์ มีขึ้นทุกๆ 500 ปี ตระกูลอาซาคุระ รอคอยเพื่อให้โยได้ลงแข่งขั้นครั้งนี้ โดยไมได้ต้องการให้โยได้ครอบครองโลก แต่เหตุผล คือ ต้องการให้โยยับยั้งการกลับมาของฮาโอ ซึ่งถือได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของโย เมื่อ 1,000 ปีก่อน ฮาโอ ได้เป็นราชันแห่งภูต และครั้งนี้ฮาโอก็ต้องการกลับมาเป็นอีกครั้ง วัตถุประสงค์ของฮาโอเมื่อได้เป็นราชันแห่งภูต และได้เกรตสปิริตมาครอบครองแล้ว คือ ฆ่าทุกคนที่ไม่ใช่ชาแมนบนโลกนี้ทิ้งให้หมด เพื่อสร้างโลกที่มีแต่ชาแมน และครอบครองโลก โย และ พรรคพวก จึงต้องรับภารกิจในการหยุดยั้งฮาโอ

 

 SHAMAN KING 2021
A shaman fight is held every 500 years. The Asakura family Waiting for Yo to compete this time. Without wanting Yo to take over the world, but the reason is to want Yo to stop Hao's return. Which can be considered as the ancestor of Yo. 1,000 years ago, Hao became the king of the fairies. And this time Hao wants to come back again. Hao's objective when becoming the King of the Fairies and get the Great Spirit to coverPossession is to kill all non-shamanic people in this world. to create a world of shamanism And dominate the world, Yo and his crew must take on a mission to stop Hao.

 

シャーマンキング2021
シャーマンファイトは500年ごとに開催されます。今回はヨが出場するのを待っている朝倉家。ヨに世界を乗っ取らせたくはないが、その理由はヨにハオの帰還を止めさせたいからだ。これは、Yoの祖先と見なすことができます。 1000年前、ハオは妖精の王になりました。そして今回、ハオはまた戻ってきたいと思っています。妖精の王になり、大いなる神秘をカバーするときのハオの目的は、この世界のすべての非シャーマニズムの人々を殺すことです。シャーマニズムの世界を作り、世界を支配するために、ヨと彼の乗組員はハオを止める使命を帯びなければなりません。