เสิร์ช ดับบิว ดับบิว ดับบิว Search WWW 2019

เสิร์ช ดับบิว ดับบิว ดับบิว Search WWW 2019

เรื่องย่อ : เสิร์ช ดับบิว ดับบิว ดับบิว Search WWW 2019
ทามีนึกว่าเธอจะโดนลงโทษฐานที่ไปก่อเรื่องในการไต่สวน แต่เรื่องกลับไม่เป็นแบบนั้น ความสัมพันธ์ของเธอกับกาคยองเหมือนจะไปไกลเกินกว่าที่จะกลับไปเป็นดังเดิมได้ และความสัมพันธ์ใหม่ที่เธอกำลังจะสร้างร่วมกันกับมอร์แกนก็ทำให้เธออยากเริ่มต้นใหม่

 

Search WWW 2019
Tami thought she would be punished for causing the trial. But things weren't like that. Her relationship with Ga Kyung seems to have gone too far to return to its former glory. And the new relationship she's about to build with Morgan makes her want to start over.

 

2019년
Tami는 그녀가 재판을 일으킨 것에 대해 벌을 받을 것이라고 생각했습니다. 하지만 상황은 그렇지 않았습니다. 예전의 영광으로 돌아가기에는 가경과의 관계가 너무 멀어진 것 같다. 그리고 그녀가 모건과 맺으려는 새로운 관계는 그녀를 다시 시작하고 싶게 만듭니다.