โรงแรมผีหนีไปพักร้อน เปลี่ยนร่างไปป่วนโลก Hotel Transylvania Transformania 2022

โรงแรมผีหนีไปพักร้อน เปลี่ยนร่างไปป่วนโลก Hotel Transylvania Transformania 2022

เรื่องย่อ : โรงแรมผีหนีไปพักร้อน เปลี่ยนร่างไปป่วนโลก Hotel Transylvania Transformania 2022
เมื่อสิ่งประดิษฐ์ของ แวน เฮลซิ่ง สร้างความยุ่งเหยิง แดร็กกับพรรคพวกได้กลายร่างเป็นมนุษย์ และจอห์นนี่กลายเป็นปีศาจ  ในร่างใหม่ของพวกเขา แดร็กและจอห์นนี่ต้องร่วมมือกันหาทางแก้ ด้วยความช่วยเหลือจากเมวิส แดร็กและเดอะแก๊งต้องแข่งกับเวลาเพื่อหาทางเปลี่ยนกลับสู่ร่างเดิมก่อนที่พวกเขาต้องอยู่ในร่างมุษย์ตลอดกาล

Hotel Transylvania Transformania 2022
When Van Helsing’s invention creates a mess Drag and his gang have transformed into human beings. And Johnny became a devil. in their new form Drag and Johnny must work together to find a solution. with help from Mavis Drag and the gang must race against time to find a way to revert back to their original form before they are forever human.

호텔 트란실바니아 트랜스포마니아 2022
Van Helsing의 발명품이 엉망이 되자 Drag와 그의 갱단은 인간으로 변했습니다. 그리고 쟈니는 악마가 되었습니다. 새로운 형태의 Drag와 Johnny는 솔루션을 찾기 위해 협력해야 합니다. Mavis Drag의 도움으로 갱단은 영원히 인간이 되기 전에 원래 형태로 되돌릴 방법을 찾기 위해 시간과 경쟁해야 합니다.